Pravidla poskytování tlumočnické služby

1. Cílová skupina -  uživatelé (pro lepší srozumitelnost dále „klienti“), kteří mají právo si vybrat tlumočníka:

a) neslyšící  (klient) a nedoslýchaví komunikující ve znakovém jazyce nebo znakovanou češtinou

b) ohluchlí a nedoslýchaví komunikující s pomocí odezírání

c) slyšící účastníci komunikace.

 

2. Tlumočníci jednají s klientem v souladu s Etickým kodexem tlumočníka znakového jazyka takto:

a) osobní komunikace

b) e-mailová komunikace

c) sms komunikace, WhatsApp

d) v naléhavých výjimečných případech video

 

3. Způsoby tlumočení:

a) český znakový jazyk, znakovaná čeština, artikulační.

 

4. Tlumočnická služba je:

a) ústní překlad (tlumočení probíhá pouze z mluvení do znakování a naopak)

b) písemný překlad (klient ukazuje znakuje a tlumočník jeho projev sdělení zapisuje a naopak)

c) ve výjimečných případech a na požádání klienta se poskytují i služby s částečnou asistencí (např.: vyplnění formulářů, telefonické objednání bez účasti tlumočníka).

 

5. Tlumočnické služby jsou poskytovány v souladu s Etickým kodexem tlumočníka, s demokratickými principy a Listinou základních práv a svobod.

 

6. Informace o službě jsou uvedeny www.tlumocenistrep.cz, na nástěnce v Klubu neslyšících, na letácích a jednou ročně při přednášce v Klubu neslyšících.

 

7.  Tlumočnická služba je poskytována zdarma.

 

8. Služba je poskytována v pracovní době terénní služby. Po dohodě s tlumočníkem je možné ve výjimečných případech poskytovat službu i mimo pracovní dobu tlumočníka.

 

9 . Tlumočnické služby se poskytují:

a) ambulantně (pondělí 10h-12h)

b) v terénu  - doložené Potvrzením  (klient kontroluje čas, pak podepisuje)

c) opakovaně, dle potřeb uživatele,                                                                                         

d) na základě písemné smlouvy, ústní dohody, anonymně

e) v diskrétní zóně dle potřeb klienta                                                                                   

f) tlumočníky Střepu, z.s.

 

10. Pracovní doba terénní služby

Mgr. Renáta Brabcová          Ambulantní služba       Po            10:00-12:00

                                           Terénní služba             Po              8:00-10:00              12:00-16:00

                                                                               St                                           14:00-16:00

                                                                               Pá                                          10:00-15:00

                                  

Mgr. Filipová Pechová         Terénní služba              Po                                         14:00-18:00

                                                                              Pá                                         13:00-15:00

 

 

11. Pravidla poskytování terénní služby                                                         

a)  Neslyšící klient zašle objednávací sms co nejdříve, nejpozději do 24h před konáním tlumočení, jinak je tlumočení považováno za zrušené.

b)  Tlumočník odpoví klientovi ve své pracovní době, do 24 hodin. Mimo pracovní dobu tlumočník reaguje jen na výjimečné akutní objednávky.

c)   Pokud se klient zpozdí, čeká tlumočník na místě 30 minut.

d) S ohledem na aktuální kapacitu služby je klientovi poskytnuto jakékoli osobní tlumočení. Délka tlumočení v obchodních domech je omezena, a to max na 1,5h.

e) Dle vyhodnocení naléhavosti objednávaného tlumočení může dojít k časovému posunu.

f) Doma u klienta je poskytnuto  tlumočení pouze v nezbytně nutných případech (např. šetření úřadu, opravy domu apod.), a to po dohodě s tlumočníkem.

g) Změny tlumočení (datum, čas, místo, účel) jsou možné pouze po dohodě s tlumočníkem!

 

 12. Tlumočník odmítne tlumočení:

a) je-li chování klienta v rozporu s dobrými mravy (agresivní chování vůči osobám či majetku, užívání návykových látek, neoprávněné poškozování jména poskytovatele – opakované vymyšlené pomluvy)

b) pokud klient 3x opakovaně zneužije službu (klient nepřijde na domluvené místo, neomluví se) či tlumočení 30 min před začátkem bez vážného důvodu odvolá

c) když tlumočník nemá volnou kapacitu (v den a čas má jiného klienta) nebo z výjimečných osobních důvodů tlumočníka. V takovém případě zprostředkuje kontakt na jiného poskytovatele a nevyřízený požadavek vede jako odmítnuté tlumočení.

d) není-li požadovaná služba poskytovatelem zajišťována (lze zprostředkovat kontakt na jiného poskytovatele).

 

13. Klient má právo si stěžovat (i anonymně):

a) ve Střepu -  písemně – vypsáním Protokolu

                        - zasláním videa

                       - stížnost je  vyřízena do 1 měsíce od podání

b) na Jihočeském krajském úřadě U zimního stadionu 1952/2  Č. Budějovice